Veri Sahibi Basvuru Formu

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  1. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.Başvuru Yöntemi

Başvuru Yapılacak Adres

Başvuruda Gösterilecek Bilgi

1.Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen

başvuru veya

noter vasıtasıyla


Erzene Mahallesi 116/11 sokak No:10/A , 35040, Bornova-İZMİR


Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2.Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile


E-posta’ nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3.Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiylewww.augustflowersshop.com

E-posta’ nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

4.Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle[email protected]

E-posta’ nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.


Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.


  1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz


Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.


Adı- Soyadı


T.C. Kimlik Numarası /


Diğer Ülke Vatandaşları için

Pasaport Numarası   veya

Kimlik Numarası


Tebligata Esas Yerleşim Yeri


Adresi / İş Yeri Adresi
Cep Telefonu
Telefon Numarası
Faks Numarası
E-posta Adresi  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)


Müşteri

İş ortağı

Ziyaretçi

Diğer: ……………………………………………………………..

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………


Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...………………………………………………Eski Çalışanım

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Çalıştığım Yıllar : ………………………………………….

Tarih : …………………………………………………………………..

Diğer:

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

……………………………………………………..

Lütfen  çalıştığınız  firma  ve  pozisyon  bilgisini


belirtiniz


………………………………………………………………………………

  1. Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:


…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:


  • Adresime gönderilmesini istiyorum.


  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.


(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)


  • Elden teslim almak istiyorum.


(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)


İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.


Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:


Başvuru Tarihi:


İmza: